Home

Barma potřebuje Vaši pomoc.

Přeskočit na obsah »

Váš košík je prázdný

Mikroprojektové novinky (22.10.2014): Většina letošních mikroprojektů byla úspěšně dokončena! Stále ale hledáme štědré dárce, kteří by nám pomohli pokrýt náklady těchto výborných místních iniciativ v Barmě a Indii. Pomůžete nám i vy?

 

Připojte se k Přátelům Barmy a podpořte projekty realizované barmskými aktivisty!

sponka

 

PODMÍNKY DÁRCOVSTVÍ

Burma Center Prague, o.p.s.

Burma Center Prague, o.p.s. je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je přispět k demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace lidí v Barmě a v exilu. Více o organizaci zde.

Jedním z realizovaných projektů Burma Center Prague je tříletý projekt s názvem „Indická základna pro transformaci Barmy II“, podpořený Ministerstvem zahraničních věcí v rámci Programu transformační spolupráce ČR, který slouží k budování a rozvoji občanské společnosti v Indii a podpoře aktivit zaměřených na přechod Barmy k demokracii. Jednou z aktivit projektu je udělování mikrograntů.

Mikrogranty

Mikrogranty jsou malé granty, které se přidělují na místní úrovni působícím neziskovým organizací a/nebo neformálním sdružením. V tomto případě jde o poskytování grantů do maximální velikosti 45.000 indických rupií (cca 16.000 Kč) barmským občanským iniciativám a hnutím v Barmě a v Indii, které usilují o nastolení demokracie v Barmě a/nebo se snaží zlepšit podmínky barmských uprchlíků v Indii.

Podíl

Podíl nezakládá žádný nárok, vlastnické či jiné obdobné právo dárců k mikrograntům/mikroprojektům, pouze vyjadřuje účast dárce na podporovaných projektech a výši jeho daru.

Předvýběr mikrograntů

Na základě výběrového řízení podle předem stanovených kritérií BCP vybralo 20 mikroprojektů k udělení mikrograntu, které považujeme za nejvíce vhodné a potřebné k udělení mikrograntu. S pomocí individuálních dárců chceme získat prostředky, které umožní tyto vybrané mikroprojekty realizovat. Dárce může podpořit část projektu nebo celý projekt a tím se spolupodílet na jeho realizaci.

Podíly a způsob dárcovství

Každý z mikroprojektů je rozdělen na omezený počet dílů stejné hodnoty. Jeden podíl má hodnotu 500 Kč. Zájemce o dárcovství vyplní přihlášku do "Přátel Barmy" a poté si může vybrat k podpoře tolik podílů projektu, kolik jich zůstává k dispozici. Může podporovat i podíly různých mikroprojektů dle svého výběru, a to až do jejich vyprodání. Podle počtu držených podílů se stává buď jediným mikrodonátorem mikroprojektu, nebo spoludárcem s ostatními podporovateli Podpora vybraných podílů nabude platnosti zaplacením odpovídající darované částky zájemcem.

Jak se stát mikdrodonátorem – ve 3 krocích:

  1. Seznamte se s grantovým schématem a způsobem předvýběru projektů.
  2. Vyplňte přihlášku do "Přátel Barmy".
  3. Z nabízeného seznamu si vyberte projekt(y), který(é) byste chtěl/a podporovat a darujte částku v závislosti na tom, kolik podílů projektu chcete podpořit. Každý projekt je rozdělen do limitovaného množství podílů po 500 Kč.

– a detailní postup

  • Každý z projektů je rozdělen na omezený počet stejných podílů. Jeden podíl odpovídá daru v hodnotě 500 korun (cca 19 eur nebo 25 dolarů)
  • Vyberte si projekt(y), který chcete podpořit, a uveďte u každého vybraného projektu, na kolik jeho podílů chcete darovat prostředky. V košíku se pak objeví celková částka, kterou máte zaplatit.
  • Pokračujte k pokladně. Vyplňte on line přihlášku do "Přátel Barmy".
  • V případě, že nechcete být u projektu uváděn/a jako jeho mikrodonátor  s výší zaplaceného daru, prosím uveďte toto do formuláře.
  • Uveďte, zda si budete chtít dar odečíst z daní a dostat od nás potvrzení pro finanční úřad.
  • Zaplaťte podle nabízených způsobů (kartou přes portál Paypal nebo převodem).

V případě že Vámi vybraný projekt už získal plnou podporu, máte možnost dát projekt do „Knihy přání.“ Jedná se o nezávazné vyjádření zájmu, které nám pomáhá odhadnout míru podpory při novém spuštění stejného nebo obdobného projektu. Tímto krokem případně podporujete vznik dalších aktivit.

Odstoupení od realizace mikroprojektu a podmínky ukončení členství

Poskytnutý dar je konečný a nelze jej mikrodonátorem zpětně revokovat, ani žádat vrácení zaplacené částky.

V případě, že by bylo ustoupeno od realizace Vámi sponzorovaného mikroprojektu, Burma Center Prague Vaši finanční pomoc nabídne jiné podobné organizaci/projektu. O takové situaci byste byli předem informováni.
Přátelé Barmy byli založeni v roce 2007 jako skupina dobrovolníků a podporovatelů obecně prospěšné organizace Burma Center Prague a je řízený statutem organizace Burma Center Prague. Za členství v  Přátelích Barmy se nevyžaduje žádný členský příspěvek. Zažádáním o členství souhlasíte s uložením svých osobních údajů za účelem administrace členství. Členství můžete kdykoliv zrušit písemným oznámením. Burma Center Prague se vyhrazuje možnost změnit podmínky členství po ukončení mikroprojektů. Členové budou včas informováni a budou mít možnost od členství odstoupit.

Právo donora na kontrolu, tj. jak bylo naloženo s darovanými prostředky

Každý z mikrodonátorů získá od Burma Center Prague, o.p.s. závěrečnou zprávu o realizaci podporovaného mikroprojektu a jeho dosažených výstupech.
Mikrodonátor nemá ze své pozice právo ovlivňovat průběh a konečné výstupy projektu.
Na požádání může mikrodonátor získat kontaktní informace podpořené organizace, pokud s ní bude chtít vstoupit do kontaktu nebo ji dále či jinak podporovat.
Přestože Burma Center Prague, o.p.s. bude průběžně monitorovat využívání prostředků mikrograntů, nemůžeme ve všech případech garantovat excelentní realizaci mikroprojektů přesně podle předloženého popisu. Je nutné si při této příležitosti uvědomit, že barmští aktivisté žijí v naprosto neporovnatelných podmínkách vůči těm evropským, pohybují se v poloviční ilegalitě, mnohdy musí improvizovat, na mnoho úkonů a služeb není možné získat žádný doklad apod.
V případě neplánované modifikace projektu bude zainteresovaný mikrodonátor  o změnách zpraven v závěrečné zprávě, včetně důvodů, které vedly k změnám a zda byly k lepšímu nebo naopak.

Harmonogram

Mikroprojekty se budou realizovat v období od dubna 2013 do prosince 2013.

Daňové úlevy

Fyzické osoby (podle § 15 odst. 8 zákona o dani z příjmu). Každý sponzor z řad fyzických osob si od základu daně může odečíst hodnotu darů až do 2 % základu daně anebo alespoň 1000 Kč.

Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu). Každý sponzor z řad právnických osob si od základu daně může odečíst hodnotu darů, pokud činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Mikrogranty podporuje:

Část podpory vybraným organizacím je hrazena z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu Transformační spolupráce ČR.

Ochrana soukromí

Osobní data nebudou bez souhlasu nositele předávána třetí osobě a bude s nimi zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Ostatní

Tyto podmínky se řídí platnými právními předpisy České republiky. Případné spory budou řešeny místně příslušným soudem podle českého práva.


Sdílet kampaň

Umístěte na svůj web náš banner.

Odebírejte náš newsletter